Photo Properties

Templetonia retusa
Templetonia retusa