Photo Properties

Thomasia petalocalyx
Thomasia petalocalyx