Photo Properties

Rytidosperma setifolia?
Rytidosperma setifolia?