Våra svampfynd

Home

Fyndlistor: Exkursionsrapporter Fynduppgifter om art Fyndkartor: Halle- och Hunneberg Västra Götalands län
Översikter: Halle- och Hunneberg Västra Götalands län Diverse: Personförkortningar Checklista för länet
Översikt (egna och andras fynd): Västra Götalands län Fyndkarta (egna och andras fynd): Västra Götalands län

Vår privata svampdatabas innehåller i dagsläget (januari 2008) ca 213 000 fynduppgifter av huvudsakligen skivlingar och soppar. Till grund för den ligger de fältdagböcker, som vi fört om våra svampexkursioner alltsedan 1970. Det finns flera olika möjligheter att utnyttja vårt fyndregister.

För varje art kan man i tabellform få detaljerade uppgifter om samtliga våra fynd från hela Sverige. Namnen på exkursionsdeltagare anges med förkortningar. För Västra Götalands län, som ju är vårt hemlän och varifrån vi har mer än 90 % av våra noteringar, går det att för varje art visa utbredningskartor med fyndmarkeringar motsvarande ekonomiska kartblad (5 x 5 km). Det finns två olika metoder att visa fyndkartorna. Man kan först välja bakgrundskarta och därefter skriva in det latinska namnet på arten. En bekvämare metod är kanske att först visa en lista med namnen på samtliga arter (att generera denna kan ibland gå långsamt), som vi under årens lopp påträffat inom länet. Från denna kan man välja art genom att klicka på dess latinska namn. Listan innehåller förutom latinska även svenska namn och antal fyndnoteringar för varje art och är sorteringsbar efter alla tre fälten (kan dock första gången ta viss tid).

Till utbredningskartorna hör fyndstatistik med uppgifter om antal fynd och antal fyndrutor för arten ifråga. Man får också information om artens gällande vetenskapliga namn (auktorsbeteckningar följer förkortningsnormerna i Authors of Fungal Names), svenska namn och hotkategori (enligt Rödlistade arter i Sverige 2005).

Vi har också tagit med fyndkartor för Halle- och Hunneberg, som vi har inventerat under många år. Resultatet redovisades i Jordstjärnan 24:3 (2003). I detta nummer finns närmare information om själva inventeringen, där enbart fynd av skivlingar och soppar behandlas. Fyndkartorna här innefattar dock alla svampgrupper. Under de gångna säsongerna har dessutom ytterligare ett 50-tal arter av skivlingar tillkommit utöver de ungefär 900 arter, som rapporterades i Jordstjärnan. Liksom för Västra Götalands län kan man välja mellan att skriva in svampens namn eller klicka på namnet i en lista med namnen på samtliga funna arter.

Det finns också möjlighet att lista fynden från samtliga våra svampexkursioner mellan åren 1970 och 2007. Många av dessa har företagits tillsammans med svampvänner från olika delar av vårt avlånga land, varför åtminstone några av fyndlistorna borde vara av intresse för andra än oss själva. Man kan slutligen skapa artlistor för alla skivlingar och soppar, som vi funnit i var och en av de 5x5km-rutor (dvs ekonomiska kartblad), vilka vi hittills besökt i Västra Götalands län. Även för Halle- och Hunneberg kan man lista arterna från var och en av de 93 inventeringsrutorna.

Denna sida ger också tillgång till fyndkartor och översiktskartor för Västra Götaland län, vilka är baserade på en sammanslagning av vår egen databas med andra databaser och fyndregister. Det största tillskottet (ca 104 000 poster t o m 2006) svarar Västgötabergens Svampklubb för, vars databas numera har samma struktur som vår egen och dessutom använder sig av samma program, Inventeraren av Leif Stridvall, för att administrera databaserna. Den gemensamma strukturen underlättar en kontinuerlig uppdatering av den gemensamma fynddatabasen. Stig Jacobsson (Göteborg) har också lämnat väsentliga bidrag (drygt 42 000 poster t o m 2001) till denna. Hans fynduppgifter har Dan Olofsson välvilligt ställt till förfogande (utdrag ur dennes fynddatabas FungusInfo) i form av ett antal Excel-filer, vilka lagts samman och efter viss möda konverterats till en databas med samma struktur som vår egen. Slutligen har ett antal (mestadels äldre) fynduppgifter från Jan Olsson (Trollhättan), Bo-Göran Pihl † (Borås) och Håkan Carlstedt † (Gullspång) gjorts om till egna databaser, vilka är kompatibla med de övriga. Även dessa tre ingår i den sammanslagna svampdatabasen, vilken nu (januari 2007) innehåller drygt 382 000 poster med nästan 3 000 arter. En rätt stor del av fynden har dock gjorts utanför länet. Det finns även en avsevärd redundans hos den gemensamma databasen, eftersom många exkursioner har bokförts i mer än en databas, men detta påverkar inte antalet markeringar hos fyndkartorna.

Vi har under några år tillsammans med Stig Jacobsson arbetat med en checklista över länets skivling- och soppflora. Den arbetskopia av checklistan, som nu ligger på nätet, är inte längre lösenordsskyddad.

Länkade sidor ses bäst vid en bildskärmupplösning av 1024 x 768 bildpunkter. Om nödvändigt högerklicka någonstans på skrivbordet, välj Egenskaper och sedan Inställningar för att ändra upplösningen. Länksidorna är testade med senare versioner av Internet Explorer och Opera som webläsare. Tyvärr fungerar inga fyndkartor med någon version av Netscape eller Firefox (alla fyndmarkeringar hamnar under kartan), trots att inga avvikelser gjorts från den fastställda standarden. Dessa läsare har för övrigt samma problem med fyndkartorna på SMF:s hemsida.

Vi är tacksamma för alla former av gensvar. Det kan handla om förslag till förändringar eller tillägg men även rapporter om uppenbara felaktigheter, som någon råkar upptäcka, vilket inte bör vara alltför svårt. Det säger sig självt, att ett eller annat fel måste finnas i en så omfattande fynddokumentation som denna, vilken omfattar åren mellan 1970 och 2007. All kritik, både positiv och negativ, är välkommen.