Utkast till checklista

Västra Götalands län - Skivlingar och soppar

Bakåt

Senast uppdaterad 2008-01-21 (listarbetet +-vilande av tidsskäl)                 

Listans historia

Listans omfattningNågra krav på listanListans utformningVisa listan          


Listans historia

Upp

För ca 10 år sedan började vi fundera på att försöka åstadkomma en checklista över Sveriges skivlingar och soppar. Första upplagan av Ekologisk katalog hade då nyss kommit ut och började snart att användas som en checklista för vårt lands storsvampar. Tyvärr saknar dock Ekologisk katalog trots många förtjänster många av de egenskaper vi ansåg bör finnas hos en modern checklista (jämför våra checklistekrav nedan). Ganska snart insåg vi att våra kunskaper om svampfloran i stora delar av Sverige var otillräckliga för att kunna gå i land med uppgiften. Vi inriktade oss då i stället på att göra en checklista för Västra Götalands län, där vi anser oss känna skivlingfloran väl efter otaliga exkursioner under en lång följd av år. Länet är dessutom stort med mycket varierad natur och är förmodligen artrikast i Sverige. En länschecklista vore därför intressant även ur ett större perspektiv. Vi började arbeta på en sådan och lyckades efter några år intressera vår gode vän Stig Jacobsson för projektet.

Tillsammans med denne gjorde vi under några år stora ansträngningar att fullborda checklistan med sikte på publicering senast år 2005. Ambitionsnivån var högt satt. I checklistan skulle bl a för varje art finnas referenser till beläggmaterial från länet men också hänvisning till något modernt arbete, som motsvarade vår tolkning av artens namn. För flertalet av de ca 1600 arterna hade vi egna kollekter, som vi kunde referera till, men vare sig det gällde eget eller andras material, så krävdes i många fall tidsödande kontrollbestämningar. Trots att många mykologiska verk av monografisk natur utgivits under senare år, så är fortfarande artgränserna inom många skivlingsläkten (helt eller delvis) flytande. För dessa kritiska släkten eller artgrupper, som inte har reviderats, ter sig uppgiften att bringa någon reda i kaoset närmast hopplös.

Vi har därför givit upp tanken på en tryckt publikation av checklistan utan har i stället efter samråd med Stig beslutat att låta den ingå som en del av vår botaniska sajt. Trots sitt ofullbordade skick är den alltså inte längre lösenordsskyddad utan tillgänglig för alla svampintresserade. Förhoppningen är bl a att alla nytillskott (belägg måste naturligtvis finnas) till länets skivlingflora kommer att inrapporteras till oss, så att listan kan hållas aktuell. Vi är också tacksamma för alla rapporter om upptäckta felaktigheter. Checklistan är att betrakta som en arbetskopia, som vi kontinuerligt tänker uppdatera med tillägg och korrigeringar. Vi är från och med år 2006 ensamma ansvariga för listans innehåll. Stig har dock utlovat sin fortsatta medverkan.


Listans omfattning

Upp

I checklistan ingår alla arter av skivlingar och soppar för vilka vi anser, att det finns säkra fynd från länet. Avgränsningen gentemot övriga svampgrupper är omdiskuterad och mykologerna är långt ifrån ense. Av tradition har vi inkluderat de släkten, som finns med i de olika upplagorna (den sista kom 1983) av Meinhard Mosers välkända svampflora "Die Röhrlinge und Blätterpilze".


Några krav på listan

Upp

1. Överskådlig men samtidigt innehållsrik

2. Fullständiga vetenskapliga namn med auktorsbeteckningar och även svenska om sådana finns

3. För varje art minst en referens till belägg i offentligt herbarium (i första hand GB)

4. Uppgifter om svamparnas förekomst och frekvens inom länet

5. I förekommande fall litteraturreferenser till fyndrapporter från länet

6. Litteraturreferens till minst en detaljerad beskrivning för att klargöra tolkningen av ett namn

7. Kommentarer till vissa namn med turbulent nomenklatur och/eller oklar systematik

8. Uppräkning av vanligare synonymer


Listans utformning

Upp

Listan är utformad som ett kalkylark i Excel-format med ett antal flikar, som man kan klicka på för att bläddra sig igenom innehållet.


Flik 1 - Checklista

Innehåller en sammanställning i tabellform med enbart arternas latinska namn utan auktorsbeteckning. Under kolumnen Kartblad anges för varje art antalet ekonomiska kartblad (5x5km-rutor) med kända fynd från länet. Dessa uppgifter grundas på den hopslagna databas, som är beskriven och kan genomsökas på föregående sida. Hotbeteckningen i nästa kolumn följer senaste upplagan (2005) av Rödlistade arter i Sverige. Förkortningar för förekomst avser naturligtvis länets tre landskap: Bohuslän (Boh), Dalsland (Dls) och Västergötland (Vg). Förkortningar för beläggmaterial finns förklarade under Flik 6 - Förkortningar och betydelsen av förkortningar för litteraturreferenser framgår av Flik 3 - Litteraturreferenser.

Flik 2 - Namn/Synonym/Kommentar/Lokal

Innehåller en förteckning över samtliga i själva checklistan (Flik1) upptagna arter med deras vetenskapliga namn (namn på latin åtföljda av auktorsbeteckning) och svenska namn (om sådana finns) i fet stil på samma rad. För flertalet arter följer rader med ytterligare information. Dessa är då indragna utan fet stil. Eventuella synonymer kommer först och är kursiverade. Förekommer rader med annan information är dessa skrivna med normal stil. Vissa arter kan kräva förtydligande kommentarer eller kortfattade systematiska diskussioner. För sällsynta arter (med högst 5 kända lokaler) räknas mestadels alla lokaler från länet upp. Några lokalexempel ges i regel för ganska ovanliga (högst 20 lokaler) jämte en uppgift om det ungefärliga antalet lokaler.

Flik 3 - Litteraturreferenser

Innehåller fullständiga litteraturangivelser för de förkortade referenserna i den egentliga checklistan (Flik 1). Referenserna är av två slag: Referenser till fyndrapporter från länet eller referenser till klarläggande litteratur.

Flik 4 - Synonymer

Innehåller en tvåspaltig lista på arter, vilka nyligen bytt namn eller flyttats till annat släkte och av det skälet kan vara svåra att återfinna i checklistan. I första spalten står det äldre namnet och i andra spalten nu gällande namn (enligt senaste nomenklatur), som vi använder i checklistan.

Flik 5 - Svenska namn

Innehåller en tvåspaltig lista på checklistearter med svenska namn och deras latinska motsvarigheter. Listan gör det lättare att hitta i själva checklistan (Flik1) för dem, som är förtrogna med svamparnas svenska namn men osäkra på eller okunniga om deras namn på latin.

Flik 6 - Förkortningar

Innehåller förklaringar till andra förkortningar än för litteraturreferenser (Flik 3 ), huvudsakligen personförkortningar.

Bakåt Upp